HARTA YANG WAJIB DIZAKATI


HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

1. Zakat Perdagangan
Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

2. Zakat pertanian dan buah-buahan
Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, kurang lebih 1125 kg gabah, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diari dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.

3. Zakat Hewan ternak
Zakat hewan ternak unta,
a. 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
b. 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekorr unta, zakatnya 2 ekor kambing.
c. 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
d. 20 (du puluh) sampai 24 (dua puluh empat)  ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau
a.  30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
b.  40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak anak sapi betina usia 2 tahun
c.  60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun   ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba
1. 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

4. Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam  dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

5.  Zakat Profesi
Zakat yang dikeluaran dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seeorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib megeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

6. Zakat Investasi
Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

7. Zakat Tabungan
Setiap Muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung  mencapai satu  tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat  sebesar 2,5 persen.

8. Zakat Emas/Perak
Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

Contoh kasus berikut ini.

Pak Budi hanyalah petani kecil. Pada musim penghujan (rendeng), ia menanam padi dan ketika panen tiba, menghasilkan gabah sebanyak 500 kg gabah. Jika satu musim, tentu tidak akan mencapai nisab. Lalu, Pada musim kemarau (gadu), ia menanam padi lagi di sawah dan menghasilkan 200 kg gabah. Dalam setahun, penghasilan panennya dijumlahkan sebanyak 700 kg, tetap tidak mencapai nishab yang disyaratkan dalam ilmu fiqih. Jadi Pak Budi tidak terkena kewajiban zakat. Namun ia boleh bershodaqoh menurut kemauannya sendiri. 
Pak Ali adalah seorang petani. Pada musim tanam ini, ia menanami sawahnya dengan padi. Ketika panen tiba, sawahnya menghasilkan padi yang cukup banyak. Setelah ditimbang, didapatkan gabah sebanyak 1300 kg. Menurut hukum fiqih, Pak Ali terkena kewajiban zakat karena penghasilannya sudah mencapai nisab yang disyaratkan yakni 1125 kg gabah. Jika sawahnya diairi oleh air hujan atau air sungai, maka ia wajib membayar zakat sebesar 10% yaitu 130 kg gabah. Jika airnya diperoleh dengan cara membeli, menggunakan mesin diesel dll, maka kewajiban zakatnya hanya separuhnya (5 %) sebanyak 65 kg gabah.
Pak Umar juga seorang petani. Pada musim penghujan (rendeng), ia menanam padi dan menghasilkan gabah ketika panen sebanyak 1000 kg gabah. Jika satu musim, tentu tidak akan mencapai nishab. Lalu, Pada musim kemarau (gadu), ia menanam padi lagi di sawah dan menghasilkan 600 kg gabah. Menurut hukum fiqih, dalam setahun, hasil panen Pak Umar harus digabungkan. Ternyata jumlah sebanyak 1600 kg gabah, sudah mencapai nishab. Pak Umar pun wajib membayar zakat . Jika sawahnya diairi oleh air hujan, sungai, maka ia wajib membayar zakat sebesar 10% yaitu 160 kg gabah. Jika airnya diperoleh dengan cara membeli, menggunakan mesin diesel dll, maka kewajiban zakatnya hanya separuhnya (5%) sebanyak 80 kg gabah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *